Integritetspolicy

Personuppgifter samlas endast in på denna webbplats i den utsträckning som är tekniskt nödvändig. Följande förklaring ger dig en översikt över vilken typ av data som samlas in och för vilket ändamål.

Ansvarig för insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter är

agineo Sweden AB
Torshamnsgatan 39
164 40 Kista

(nedan kallad ”agineo”).

Om du har några frågor om dataskydd, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud:

agineo Sweden AB

Personligt/konfidentiellt till dataskyddsombudet

Torshamnsgatan 39
164 40 Kista

E-post: info-swe@agineo.se

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vid ren informationsanvändning av webbplatsen, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information till oss (t.ex. via ett kontaktformulär), samlar vi in följande tekniska information (loggfilsdata):

  • Operativsystem för den slutenhet med vilken du besöker vår webbplats
  • Webbläsare (typ, version och språkinställningar)
  • mängden data som hämtas
  • aktuell IP-adress för den slutenhet med vilken du besöker vår webbplats
  • Datum och tid för åtkomst
  • URL för den tidigare besökta webbplatsen (referrer)
  • URL för den (under)sida som du besöker på webbplatsen
  • Internetleverantören för åtkomstsystemet

Vi vet i regel inte vem som döljer sig bakom en IP-adress. Vi kombinerar inte de uppgifter som anges ovan med andra uppgifter.

b) Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden är art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Eftersom insamlingen av uppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen och lagringen i loggfiler är absolut nödvändig för driften av webbplatsen och för skydd mot missbruk, råder vårt legitima intresse för databehandling vid denna punkt.

c) Syftet med databehandlingen

Lagringen i loggfiler säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt och tjänar också till att förbättra och säkra våra system. Någon ytterligare utvärdering av dessa uppgifter (t.ex. för marknadsföringsändamål) sker inte i detta sammanhang.

d) Lagringens varaktighet

De uppgifter som lagras av agineo kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Detta gäller senast efter sju dagar. Lagring utöver denna period är möjlig. I detta fall raderas användarnas IP-adresser eller alieneras, så att en tilldelning av den anropande klienten inte längre är möjlig.

e) Möjlighet till invändning och borttagning

Insamlingen av ovannämnda uppgifter är absolut nödvändig för driften av webbplatsen. Följaktligen finns det ingen möjlighet för användaren att invända.

a) Beskrivning och omfattning av databehandling

Internetsidorna använder så kallade cookies på flera ställen. De tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”session cookies”, som automatiskt raderas i slutet av ditt besök. Cookies orsakar ingen skada på din dator och innehåller inga virus. Du kan inaktivera användningen av cookies i inställningarna för din webbläsare.

b) Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies är artikel 6.1 f i DSGVO. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål är fortfarande Art. 6 (1) a) DSGVO om användaren har samtyckt till detta.

c) Syftet med databehandlingen

Tekniskt nödvändiga cookies tjänar till att förenkla användningen av webbplatser. De användaruppgifter som samlas in via tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler. Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på webbplatserna och deras innehåll. Genom analyscookies lär vi oss hur webbplatsen används och kan ständigt optimera vårt erbjudande.

d) Lagringens varaktighet, möjlighet till invändning och borttagning

Cookies lagras på användarens dator och överförs av den. Därför har användarna också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies avaktiveras för vår webbplats kan det hända att det inte längre är möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen i sin fulla omfattning.

a) Beskrivning och omfattning av databehandlingen

Vi tillhandahåller ett kontaktformulär på vår webbplats för enkel kontakt. De uppgifter som anges i inmatningsmasken överförs till agineo och lagras (e-postadress, ditt namn om tillämpligt). Dessutom lagras användarens IP-adress samt datum och tid för överföringen vid tidpunkten för inlämnandet.

Alternativt är det möjligt att kontakta oss via den angivna e-postadressen. I detta fall lagras användarens personuppgifter som överförs med e-postmeddelandet.

Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgifterna används uteslutande för att behandla förfrågan.

b) Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för dataöverföringen är art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. I den mån vi via vårt kontaktformulär begär uppgifter som inte är nödvändiga för att kontakta dig, har vi markerat dessa som frivilliga. Denna information används för att specificera din begäran och för att förbättra behandlingen av din begäran. All kommunikation av denna information sker uttryckligen på frivillig basis och med ditt samtycke, art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO. I den mån det rör sig om information om kommunikationskanaler (t.ex. e-postadress, telefonnummer) samtycker du också till att vi vid behov kontaktar dig via denna kommunikationskanal för att besvara din förfrågan. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med e-post är art. 6 (1) f) DSGVO. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen art. 6 (1) b) DSGVO.

c) Syftet med databehandlingen

Behandlingen av personuppgifter sker uteslutande i syfte att behandla kontakten. Vid kontakt via e-post utgör detta också det nödvändiga legitima intresset för att behandla uppgifterna.

Övriga personuppgifter som behandlas används för att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att garantera säkerheten i våra informationstekniska system.

d) Lagringens varaktighet

Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifter från inmatningsmasken i kontaktformuläret och de som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen avslutas när det kan härledas från omständigheterna att frågan i fråga har klargjorts slutgiltigt.

e) Möjlighet till invändning och borttagning

Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. För detta ändamål kan användaren kontakta den personuppgiftsansvarige via de kontaktalternativ som finns på webbplatsen. Om användaren kontaktar agineo via e-post kan han/hon när som helst invända mot lagring av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan konversationen inte fortsätta.

Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras till anslutna företag och servicepartners om de agerar för vår räkning och stöder agineo i tillhandahållandet av sina tjänster. All behandling av dina personuppgifter av tjänsteleverantörer på uppdrag sker inom ramen för uppdragsbehandling enligt art. 28 DSGVO.

De ovannämnda tjänsteleverantörerna får endast tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av respektive aktivitet. Dessa tjänsteleverantörer är förbjudna att avslöja din personliga information eller använda den för andra ändamål, särskilt för sina egna marknadsföringsändamål.

I den mån externa tjänsteleverantörer kommer i kontakt med dina personuppgifter har vi genom rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder samt genom regelbundna kontroller säkerställt att de också följer de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna.

I detalj rör det sig om följande mottagare:

  • kajado, Hosting Partner för WordPress-baserade webbplatser

Vi delar inte dina personuppgifter kommersiellt med andra företag.

Leverantören av denna webbplats använder tjänster från etracker GmbH från Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) för att analysera användningsdata. Som standard använder vi inte cookies för webbanalys. I den mån vi använder analys- och optimeringscookies inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke separat i förväg. Om så är fallet och du samtycker, kommer cookies att användas för att möjliggöra en statistisk täckningsanalys av denna webbplats, en mätning av framgången för våra marknadsföringsåtgärder online samt testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt online-erbjudande eller dess komponenter. Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på användarens terminal. etracker-cookies innehåller ingen information som möjliggör identifiering av en användare.

De uppgifter som genereras med etracker behandlas och lagras av etracker på uppdrag av leverantören av denna webbplats uteslutande i Tyskland och omfattas därför av de strikta tyska och europeiska dataskyddslagarna och standarderna. etracker har granskats oberoende, certifierats och tilldelats ePrivacyseal dataskyddssigill i detta avseende.

Databehandlingen sker på grundval av de rättsliga bestämmelserna i artikel 6.1 lit. f (berättigat intresse) i den tyska dataskyddsförordningen (DSGVO). Vårt intresse enligt DSGVO (berättigat intresse) är optimeringen av vårt online-erbjudande och vår webbnärvaro. Eftersom våra besökares integritet är viktig för oss, anonymiseras eller pseudonymiseras data som kan möjliggöra en hänvisning till en enskild person, såsom IP-adress, inloggning eller enhetsidentifierare, så snart som möjligt. Uppgifterna används inte för något annat ändamål, slås inte samman med andra uppgifter och överförs inte till tredje part.

Du kan när som helst invända mot den ovan nämnda databehandlingen. Invändningen har inga negativa konsekvenser.

Mer information om dataskydd hos etracker hittar du här.

På vår webbplats använder vi tjänster från YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, ett dotterbolag till Google Inc, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. För användare som har sin vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

Här använder vi en tvåklickslösning för att skydda dina personuppgifter. Om du öppnar en sida där en YouTube-video är inbäddad, upprättas en anslutning till YouTube-servrarna först när du klickar på knappen ”Ladda video”. I detta fall ställer YouTube in cookies och använder dina besöksdata för sina egna ändamål. Om du är inloggad på YouTube vid denna tidpunkt kommer informationen om de videor du har tittat på att tilldelas ditt medlemskonto hos YouTube. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt medlemskonto innan du besöker vår webbplats. I den mån uppgifter behandlas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet / EU, där det inte finns någon nivå av dataskydd som motsvarar den europeiska standarden, anger Google att de använder standardavtalsklausuler.

Ytterligare information om YouTubes dataskydd tillhandahålls av Google på följande länk: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Webbplatsen karriere.agineo.de använder besökspixeln från Facebook för att mäta konverteringar. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna också till USA och andra tredjeländer.

På så sätt kan sidbesökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På så sätt kan Facebook-annonsernas effektivitet utvärderas för statistik- och marknadsundersökningsändamål och framtida reklamåtgärder optimeras.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser på Facebook-sidor såväl som utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Användningen av Facebook Pixel baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av effektiva reklamåtgärder inklusive sociala medier. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies), sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a DSGVO; samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om hur du skyddar din integritet hittar du i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. Du kan också använda remarketingfunktionen ”Custom Audiences” i

Inställningar för annonser på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

avaktivera den. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad reklam från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Varje registrerad har rätt till information enligt artikel 15 i GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR, rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR, rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR, rätt till invändning enligt artikel 21 i GDPR och rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR. När det gäller rätten till information och rätten till radering gäller begränsningarna enligt §§ 34 och 35 BDSG.

a) Rätt till klagomål

Du har också rätt att klaga på agineos behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd. Den tillsynsmyndighet som ansvarar för agineo är:

Integritetsskyddsmyndigheten.
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114, 104 20 Stockholm

b) Skyldighet att lämna personuppgifter

Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt.

c) Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande, i synnerhet automatiserat beslutsfattande om din ansökan, eller profilering äger inte rum.

d) Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter till agineo. Detta gäller även återkallande av samtyckesförklaringar som lämnats till agineo innan den allmänna dataskyddsförordningen började tillämpas, dvs. före den 25 maj 2018. Observera att återkallelsen endast gäller för framtiden. Behandling som ägde rum före återkallelsen påverkas inte av detta.

e) Rätt till invändning vid databehandling för direkt marknadsföring

Enligt art. 21.2 DSGVO har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Observera att invändningen endast gäller för framtiden. Behandling som ägt rum före invändningen påverkas inte.

f) Rätt till invändning i händelse av intresseavvägning

I den mån vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på en intresseavvägning kan du invända mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO. När du gör en sådan invändning ber vi dig att förklara skälen till varför vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi har beskrivit. I händelse av din motiverade invändning kommer vi att undersöka sakförhållandena och antingen avbryta eller anpassa databehandlingen eller förklara för dig våra tvingande skäl som är värda att skydda.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller anpassa denna dataskyddsdeklaration i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Den aktuella statusen är 12.07.2023.